دانشجویان عزیز،  همانند ترم گذشته، ارزشیابی  کیفیت تدریس اساتید بصورت الکترونیکی توسط نرم افزار "ماد"  انجام خواهد شد. خواهشمند است از طریق لینک .... )آدرس (eval.tums.ac.ir حداکثر تا تاریخ 95/10/18 نسبت به ارزشیابی اساتید دروس خود در ترم جاری اقدام نمایید.

بدیهی است ارتقای سطح آموزش در گرو آگاهی از مشکلات آموزشی است.  همکاری کامل و دقیق شما در تکمیل  فرم های ارزشیابی، همانند همیشه نقش به سزایی در ارتقاء کیفیت آموزش شما خواهد داشت.

لذا خواهشمند است فرم ارزشیابی  را با دقت تکمیل نمایید . قدردان وقت و زمانی هستیم که صرف این مهم می کنید.

بدیهی است این ارزشیابی کاملا محرمانه بوده و اساتید شما به هیچ عنوان نام شما را مشاهده ننموده و فقط از نتایج کلی ارزشیابی مطلع خواهند شد.