انتخاب واحد اينترنتي

دانشجويان مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران برای انتخاب واحد و دیدن لیست نمرات خود در هر نیمسال تحصیلی باید از طریق این نرم افزار اقدام نمائید.

نرم افزار سیپاد