کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی


کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی بصورت مشترک با همکاری دانشکده پیراپزشکی در دانشکده مجازی ارائه شده است .با توجه به اهميت رشته كارشناسي ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشكي، ماهيت خاص رشته تحصیلی و با تكيه بر توانمندي گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشكي دانشگاه، این رشته به شيوه مجازی برای اولین بار ارائه مي شود. در ارائه اين رشته به شيوه نيمه حضوري سعي شده تا ضمن حفظ كيفيت، امكان ادامه تحصيل براي افرادي كه امكان تحصيل حضوري ندارند، فراهم آيد. هم چنین امکان پوشش سبک های یادگیری متنوع و بهره گیری از سایرمزایای یادگیری الکترونیکی فراهم می شود.
برای مشاهده نحوه ارائه برنامه، ضوابط و نحوه پذیرش رشته اینجا را کلیک کنید