رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی


دانشجویان در رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی از سال 1373 بصورت حضوری مشغول به تحصیل شدند و از سال 1386 تاکنون دوره های مجازی این رشته بصورت مشترک با دانشکده پزشکی برگزار شده است .
با توجه به اهميت رشته كارشناسي ارشد آموزش پزشكي، ماهيت خاص مخاطبان آن و با تكيه بر توانمندي گروه آموزش پزشكي دانشگاه، اين رشته به عنوان اولين رشته، به اين شيوه آموزشي ارائه مي شود. در ارائه اين رشته به شيوه مجازی سعي شده تا ضمن حفظ كيفيت، امكان ادامه تحصيل براي افرادي كه امكان تحصيل حضوري ندارند، به خصوص اعضاي هيات علمي و كاركنان محترم دانشگاه ها فراهم آيد. هم چنین امکان پوشش سبک های یادگیری متنوع و بهره گیری از سایر مزایای یادگیری الکترونیکی فراهم می شود.
برای دسترسی به نحوه ارائه برنامه، ضوابط و نحوه پذیرش رشته اینجا را کلیک کنید