رشته کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی


رشته کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی برای اولین بار در سال1391 در سطح کارشناسی ارشد در دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران به شیوه مجازی ارائه می گردد.
با توجه به کمبودهای موجود در سطح کشور و گسترش چشمگیر یادگیری الکترونیکی در سطح دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، نیاز مبرمی به حضور متخصصین رشته احساس می شود. از این رو دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشكي به منظور رفع کمبودها و تامین نیروی انسانی متخصص و مجرب برای طراحی و برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز آموزشی ارائه گردیده است. با در نظر گرفتن ماهيت خاص اهداف و مخاطبان این رشته و با تكيه بر توانمندی هاي گروه "یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشكي" دانشکده مجازی، اين رشته برای اولين بار به شيوه مجازی ارائه مي شود. در ارائه اين رشته به شيوه مجازی سعي شده تا ضمن حفظ كيفيت، امكان ادامه تحصيل براي افرادي كه امكان تحصيل حضوري ندارند، به خصوص اعضاي هيات علمي و كاركنان محترم دانشگاه ها فراهم آيد.
برای مشاهده نحوه ارائه برنامه، ضوابط و نحوه پذیرش رشته اینجا را کلیک کنید